3 клас

Навчально-організаційні вміння і навички:

 • додержуватись встановленого порядку під час виконання самостійних завдань;
 • під керівництвом учителя визначати мету роботи і план її виконання;
 • виконуючи різні види завдань, орієнтуватися у тривалості часу;
 • тримати в порядку своє робоче місце та навчальне приладдя;
 • орієнтуватися в методичному апараті підручника (у змістовому навантаженні основних позначень);
 • співпрацювати у парі, групі, колективі.

Загальномовленнєві вміння і навички:

 • говорити в належному темпі, дотримуючись інтонування;
 • слухати читання, розповідь учителя або товаришів з елементами змістового сортування матеріалу, виділяти нові факти, розпізнавати невідоме;
 • відповідати «своїми словами», ставити запитання до тексту, до пояснення вчителя, товаришам під час опитування, переказувати прочитане, зв’язно й послідовно описувати побачене, почуте;
 • міркувати взаємпов’язаними судженнями (3-4).

Загальнопізнавальні вміння:

 • виділяти в об’єктах зовнішні і внутрішні ознаки і якості, розрізняти серед них істотні та другорядні;
 • порівнювати конкретні об’єкти за різними ознаками (абстрактні за орієнтирами, визначеними вчителем);
 • робити висновок-узагальнення з допомогою вчителя;
 • встановлювати послідовність подій та їх причинно-наслідкові зв’язки;
 • встановлювати зв’язок між причиною і наслідком;
 • моделювати за зразком і аналогією;
 • добирати факти, які підтверджують висловлену думку або суперечать їй;
 • висловлювати рефлексивні судження;
 • виконувати навчальні творчі завдання (доповнення, розширення, зміна тексту, умов проектування тощо).

Контрольно-оцінні вміння:

 • користуватися способами перевірки, застосовуючи алгоритми й пам’ятки;
 • контролювати послідовність виконання роботи, її проміжні та кінцеві результати;
 • висловлювати оцінні судження щодо якості своєї роботи та інших завдань;
 • здійснювати взаємоперевірку.